AZ UKTM alapelvei

2012. 03. 02-án újjászervezett formában megalakult az UKTM. Az UKTM-hez világnézeti és egyéb megkötések nélkül változatlanul lehet csatlakozni. A csatlakozott tagok pártoló tagként és mesterként vehetnek részt a munkában. A mesterek közül, a tudatosság megélt szintjétől függően, kerülnek kiválasztásra a vezető- és tanítómesterek. A csatlakozás alapfeltétele, hogy a csatlakozni szándékozó képes legyen elfogadni és tőle telhető mértékben magáévá tenni azt a szellemi irányvonalat, amelyet az UKTM képvisel. Ez az irányvonal az alapító és a mindenkori vezetők spirituális írásaiban kerül kifejtésre napjainkban és az elkövetkező idők folyamán. Néhány alapgondolatot az alábbiakban összegzek.

Az UKTM befogadó minden olyan tanításra, amely az emberek spirituális fejlődését szolgálja. Az alapítónak és a mindenkori vezetőknek joguk van megítélni, hogy a csatlakozó által kinyilvánított szellemiség összeegyeztethető-e az UKTM szellemiségével. Amennyiben igen, akkor a csatlakozó a saját spirituális tevékenységét az UKTM keretei között változatlan formában végezheti. Ha a csatlakozott tagnak nincs önálló spirituális tevékenysége, amit behoz a közösségbe, akkor munkájával (megfelelő képzést követően) a már folyamatban levő tevékenységekben vehet részt.

Mivel az UKTM egy szellemi mozgalom alapvető működési elve a szellemi és alkotói szabadság. Az UKTM szellemiségéhez hozzátartozik annak tudatosítása, hogy minden tanítás, ami a fizikai síkon kifejtésre kerül, csupán interpretációja egy magasabb szintű tanításnak, és mint ilyen mindig hely, idő és körülmény függvénye. Vagyis az eredeti tanítás maga, lehet örök érvényű, de annak magyarázata függ attól, hogy ki, kinek, milyen körülmények között és milyen céllal mondja el. Ebből következik, hogy bármilyen tanításról vagy tételről lehet, sőt javasolt vitatkozni, azt átértelmezni, más tanításokkal összevetni és szintetizálni, magasabb vagy alacsonyabb szintekre átdolgozni. Az alkotó mindazonáltal személyes felelősséggel tartozik az általa elvégzett átalakításért.

Az UKTM elfogadja, hogy létezik isteni kinyilatkoztatás, amely a szentírásokban és azok értelmezésével emberek által kerül folyamatosan kinyilvánításra, viszont elutasít minden olyan világnézeti dogmatizmust, amely tiltaná ezeknek a kinyilatkoztatásoknak, és szellemi alkotásoknak a megvitatását és ütköztetését más kinyilatkoztatásokkal és alkotásokkal. Az UKTM-en belül mindenki megőrizheti saját világnézetét, de mivel az UKTM célja a különböző világnézetek elveinek közelítése, ezért elkerülhetetlen a többiek világnézetének elfogadása és a nézetek ütköztetése.

A kulturált érvelés alapja a tézis (állítás) és az antitézis (az állítás ellentéte) mély és lényegretörő kifejtése. A nézetcsere célja a szintézis elérése. A szintézis a tézis és antitézis egysége, vagyis egy magasabb igazság felismerése, amely magában foglalja mind a tézist, mind az antitézis, miáltal ezek ellentmondása megszüntethető. Ha a tagok a nézetcserét ily módon folytatják egymással, akkor valamennyien gazdagabbak lesznek, és felismeréseikkel embertársaikat is felemelik.

A tagok alapvető törekvése az erőszakmentesség, lemondanak arról, hogy egymáson vagy másokon mentális, energetikai, vagy fizikai befolyásolást alkalmazzanak, ugyanakkor megvédhetik magukat és másokat. Minden eseményt, amely velük történik, saját teremtésük eredményeként fogadnak el, amely a fejlődésük velejárója.

A tagok alapvető életformája mások segítése, amely önzetlen szolgálat, de ugyanakkor ellentételezhető. Ez azt jelenti, hogy nem azért nyújtanak segítséget, hogy juttatást kapjanak, de az ellentételezést a fizikai élet velejárójának tartják és elfogadják. Más szavakkal a segítségnyújtásban az ellentételezés nem befolyásolja, és nem motiválja őket.

Az UKTM, mint szervezet, alapegységekből áll, amelyeket a mesterek vezetnek. Ezek az alapegységek, olyan kis közösségek, amelyek egymást segítő emberekből állnak. Ez a segítségnyújtás az élet minden területére kiterjedhet. A mester feladata, hogy irányítsa a közösség spirituális fejlődését és segítse őket az élet mindennapos feladatainak megoldásában is. A kis közösség tagjai nem feltétlenül tagjai az UKTM-nek. A közösség a mester vezetésével, bizonyos rendszerességgel lelki gyakorlatot folytat, amelyen a közösség tagjai szabad akaratukból vesznek részt. A lelki gyakorlat összetevődhet közös meditációból, imából, angyalokkal való munkából, jógagyakorlásból, spirituális önismereti képzésből stb. a közösség igényei és a mester adottságaitól, lehetőségeitől függően. A mestereket a vezető- és tanító mesterek segítik, vagyis, tőlük kaphatnak iránymutatást, szellemi, energetikai segítséget a munkájukhoz.