Válogatott tanítások Krishna tudat filozófiájából

 

Válogatott tanítások Krisna tudat filozófiájából

Mintegy 5000 évvel ezelőtt az Istenség Legfelső Személyisége jelen volt a Földön és Ő maga adta át az öröktől fogva létező, de az emberek számára elveszett védikus tudást, barátjának Ardzsunának a nézeteltérések korának (Kali korszak) közeledtével. Ezt a szent párbeszédet örökíti meg a Bhagavad Gíta (Bh.G.), amely azóta is emberek ezreinek ad lelki támaszt, filozófusok százait foglalkoztatja, tudósok, költők merítenek belőle ihletet.
A Bhagavad Gíta ezen feldolgozása Bhaktivedanta Swami Prabhupáda a Krisna Tudatú Mozgalom vezető alapítójának szanszkrit eredetiből történt fordításán alapszik. Az Ő értelmezése és magyarázatai tették lehetővé, hogy az örök üzenet eljuthasson a világ minden hívő emberéhez.

Jelen korszakban a vallástalanság felerősödése komoly próbatételek elé fogja állítani az emberiséget. Ezért egyetlen, embertársai iránt felelősséget érző, Isten iránt elkötelezett ember sem nézheti tétlenül a vallástalanság térhódítását. Minden embernek a saját helyén és szintjén lehetősége van a cselekvésre, ha más nem annyi, hogy olvassa a szentírásokat. Az Istenség Legfelsőbb Személyisége (nevezzük bárhogy, Krisna, Visnu, Allah vagy Krisztus) kijelenti a Bhagavad Gítában:

„Kijelentem, hogy aki tanulmányozza ezt a szent párbeszédet, az, az értelmével imád Engem.” (Bh.G. 18.70)

Aki megváltoztatja önmagát az, képes lesz hatni a környezetére, képes lesz önmagából Isten szeretetét kisugározva türelemmel és odaadással mások felé fordulni. De bárhogy is alakuljon a jövő, az alábbi sorok szolgáljanak vigaszul minden ember számára a nehézségek közepette:


„Bárhol legyen a vallás gyakorlása hanyatlóban, s kerüljön fölényes túlsúlyba a vallástalanság, alászállok Én Magam.” (Bh.G. 4.7)

A lélek természete

" A lélek nem ismer sem születést, sem halált. Soha nem keletkezett, nem most jön létre, és a jövőben sem fog megszületni. Születetlen, örökkévaló, mindig létező és ősi, s ha a testet meg is ölik, ő akkor sem pusztul el." (Bh.G. 2.20)


Lelki béke

" A békét nem az éri el, aki igyekszik vágyait beteljesíteni, hanem egyedül az, akit nem zavar a kívánságok szakadatlan özöne, melyek úgy ömlenek bele, mint folyók az állandóan töltődő, ám mindig mozdulatlan óceánba." (Bh.G. 2.70)


A hamis ego

" A hamis ego által megtévesztett szellemi lélek önmagát hiszi a tettek végrehajtójának, pedig valójában az anyagi természet három kötőereje végzi azokat." (Bh.G. 3.27)

A természet kötőerői

"Az emberi társadalom négy osztályát Én teremtettem az anyagi természet három kötőereje és a rájuk jellemző munka szerint. Tudd meg, hogy bár Én vagyok e rendszer alkotója, Én mégis nem-cselekvő és változatlan vagyok!" (Bh.G. 4.13)
"A három kötőerőtől [a jóságtól, a szenvedélytől és a tudatlanságtól] megtévesztett világ nem ismer Engem, aki a kötőerők felett állok, és kimeríthetetlen vagyok." (Bh.G. 7.13)
"Az ember egy bizonyos fajta hitet fejleszt ki aszerint, hogy létét a természet mely kötőerői befolyásolják. Úgy mondják, az élőlény hitét a rá jellemző kötőerő határozza meg." (Bh.G. 17.3)

Ragaszkodás

"A jóságban élőket a boldogság érzése és a tudás köti meg. (Bh.G. 14.6)

A
szenvedély minősége a vég nélküli vágyból és sóvárgásból születik, ezért az anyagi, gyümölcsöző tettekhez köti a megtestesült élőlényt. (Bh.G. 14.7)
A
sötétség tudatlanságból született kötőereje okozza valamennyi megtestesült élőlény illúzióját." (Bh.G. 14.8)


Kötelesség

" Még ha tökéletlenül hajtja is végre saját kötelességét az ember, az jobb, mintha a másét végzi el tökéletesen. A természete alapján előírt kötelességeinek eleget téve sohasem éri bűnös visszahatás." (Bh.G. 18.47)

"Ám, aki az önvalóban találja meg örömét, akinek emberi élete az önmegvalósítást szolgálja, s aki egyedül az önvalóban érez teljes elégedettséget, annak számára nincsen kötelesség." (Bh.G. 3.17)


A nem cselekvés művészete

"Aki a cselekvésben tétlenséget és a tétlenségben cselekvést lát, az értelmes az emberek között, s helyzete transzcendentális, noha mindenféle tettet végez." (Bh.G. 4.18)

A lelki tanítómester szükségessége

"Fordulj egy lelki tanítómesterhez, úgy próbáld megismerni az igazságot! Tudakozódj tőle alázatosan, és szolgáld őt! Az önmegvalósult lelkek képesek tudásban részesíteni téged, mert ők már látták az igazságot." (Bh.G. 4.34)

A tudás

" Alázatosság; büszkeség nélküliség; erőszakmentesség; béketűrés; egyszerűség; egy hiteles lelki tanítómester elfogadása; tisztaság; kitartás; önfegyelem; lemondás az érzék kielégítés tárgyairól; a hamis ego hiánya; a születés, halál, öregség és betegség okozta gyötrelem felismerése; lemondás, nem kötődés a gyermekekhez, a feleséghez, az otthonhoz és a többi hasonló dologhoz; kiegyensúlyozottság kellemes és kellemetlen körülmények között egyaránt, az Irántam érzett állandó és tiszta odaadás; magányos életre törekvés; elkülönülés az emberek általános tömegétől; az önmegvalósítás fontosságának felismerése; az Abszolút Igazság utáni filozófiai kutatás - mindezeket tudásnak nyilvánítom, s ezen kívül minden tudatlanság." (Bh.G. 13.8-12)

A megismerhetőség határai

" Sok ezer ember közül talán egy törekszik a tökéletességre, s a tökéletességet elértek közül igazán alig ismer Engem egy is. (Bh.G. 7.3)

" Engem csakis az osztatlan odaadó szolgálat révén lehet igazán megérteni úgy, ahogyan előtted állok, s így lehet közvetlenül meglátni Engem. Csak ily módon tudsz behatolni a Rólam szóló tudás misztériumába." (Bh.G. 11.53)


A jóga lényege

"Végezd kötelességed megingathatatlanul, s ne ragaszkodj se a sikerhez, se a kudarchoz! Az ilyen kiegyensúlyozottságot hívják jógának." (Bh.G. 2.48)

"Az odaadó szolgálatban élő ember még ebben az életében megszabadul a jó és a rossz tettektől egyaránt. Törekedj hát a jógára, a tettek művészetére!" (Bh.G. 2.50)


A felszabadulás

"Amilyen létállapotra emlékezik az ember teste elhagyásakor, azt éri majd el kétségtelenül."
(Bh.G. 8.6)

"Aki a halál beálltakor életlevegőjét a két szemöldöke közé rögzíti, és a jóga erejével teljes odaadással, megingathatatlan elmével a Legfelsőbb Úrra emlékezik, az minden kétséget kizárva eljut az Istenség Legfelsőbb Személyiségéhez." (Bh.G. 8.10)


Az odaadó szolgálat

"Aki nagy hittel mindig Bennem lakozik, magában Énrám gondol, s transzcendentális szerető szolgálatot végez Nekem, az a legmeghittebben egyesül Velem a jógában, s minden jógi közül ő a legkiválóbb. Ez az Én véleményem." (Bh.G. 6.47)

Engem, az Istenség Legfelsőbb Személyiségét egyedül az odaadó szolgálat által lehet igazán megérteni. Ha valaki az ilyen odaadás révén tudatát teljesen Bennem merítette el, beléphet Isten birodalmába. (Bh.G.18.55)

"Gondolj mindig Rám, légy az Én hívem! Imádj Engem, és ajánld tiszteletedet Előttem, s így kétségtelenül el fogsz jutni Hozzám!" (Bh.G. 18.65)


A felsőlélek

"A Felsőlélek az eredeti forrása minden érzéknek, ám Ő mégis érzékek nélküli. Ő, nem kötődik semmihez, noha Ő minden lény fenntartója. A természet kötőerői fölött áll, s az anyagi természet valamennyi kötőerejének mestere. (Bh.G. 13.15)

"A Legfelsőbb Igazság kívül és belül is létezik minden élőlényben, mozgóban és mozdulatlanban egyaránt." (Bh.G. 13.16)

Noha a Felsőlélek látszólag megoszlik az élőlények között, valójában sohasem felosztott. Ő, mindig egy. Ő a fenntartója valamennyi élőlénynek, mégis tudni kell Róla, hogy Ő az, aki elpusztítja és megteremti mindegyiküket." (Bh.G. 13.17)

"Én mindenki szívében ott lakozom, s Tőlem jön az emlékezet, a tudás és a feledékenység. Én vagyok az, akit a Védákból meg kell ismerni, s Én vagyok a Vedanta szerkesztője és a Védák ismerője." (Bh.G. 15.15)

 

Az Abszolútum- a Legfelsőbb Igazság

Ardzsuna: "Te vagy az eredeti Istenség Személyisége, a legősibb, a megnyilvánult kozmikus világ végső szentélye. Tudsz mindent, s Te vagy mindaz, amit meg kell ismerni. Te vagy a legfelsőbb menedék, s felette állsz az anyagi kötőerőknek. Óh, határtalan forma, Te hatod át ezt az egész kozmikus megnyilvánulást! (Bh.G. 11.38)

"Te vagy az atyja a teljes kozmikus megnyilvánulásnak, minden mozgónak és mozdulatlannak. Te vagy a legfőbb imádandó, a legfelsőbb lelki tanítómester. Senki sem egyenrangú Veled, és senki sem válhat eggyé Veled. Óh, felmérhetetlen hatalom Ura, hogyan lehetne bárki is hatalmasabb Nálad a három világon belül?" (Bh.G. 11.43)

"Te vagy a legfelső, legfőbb cél, s az egész univerzum végső nyugvóhelye. Kimeríthetetlen vagy, a legősibb, s Te vagy az örök vallás fenntartója, az Istenség Személyisége. Ez az én véleményem." (Bh.G. 11.18)

Rhasoda Varga Margit