Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Cikkek
Angyalok
Isten fényei, az angyalok
0000-00-00
125

Magyarország különböző kultúrák találkozási pontja. Képviselteti itt magát szinte minden vallási és filozófiai rendszer. Mégis, ezek képviselői, mintegy elbeszélnek egymás mellett, egyik sem ismeri, és talán nem is akarja megismerni, a másik nézet- és nómenklatúra rendszerét. Valószínűleg azért, mert mindenki a sajátjához ragaszkodik, és azt tartja egyedül üdvözítőnek és időtállónak. Márpedig a monoteista vallások az emberi élet értelmét ugyanabban határozzák meg: Isten szolgálatában és a Hozzá való visszatérésben. Ezért a különböző vallások szentírásai sem állíthatnak mást alapvető kérdésekben, legfeljebb az emberek korlátolt gondolkodásuk miatt nem képesek észrevenni az azonosságokat. Most, a keresztény biblia (Ó- és Újszövetség) és a védikus szentírás (Shrímad Bhágavátam, továbbiakban S.B.) alapján arra a kérdésre keressük a választ, kik is az angyalok?

A bibliában számos utalást találunk rájuk: Mózesnek megjelent az Úr angyala egy égő csipkebokorban és felvilágosította küldetéséről, Máriának és Józsefnek angyalok hozták a hírt gyermekük születéséről és annak körülményeiről, és hosszan lehetne még sorolni a példákat. Valamennyi angyalok megjelenésével kapcsolatos esemény megegyezik néhány pontban:

- minden alkalommal az Úr angyalaként emlegetik őket:

 „2. És megjelenék neki az Úr angyala tűznek lángjában…” (Mózes II. könyve 3. rész)

 „25. A mint meglátá a szamár az Úrnak angyalát, a falhoz szorula, és Bálám lábát is oda szorítá a falhoz…” (Mózes IV. könyve 22. rész)

 „20. …imé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott a Szent lélektől van az.” (Máté ev. 1. rész)

 „2. És imé nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből és oda menvén, elhengeríté a követ a sír szájáról és reá üle arra.” (Máté ev. 28. rész)

- minden alkalommal Isten akaratát közvetítik, vagy az Ő akaratából cselekszenek,

- testük transzcendentális, vagyis nem mindenki képes észlelni Őket,

- önálló tudattal rendelkező erők, megjelenhetnek valamely körülhatárolt formában (személyes formát ölthetnek), de ez nem korlátozza erejüket, és térbeli, időbeli korlátok sem léteznek számukra.

- fénylények, a Szentlélek szeretet sugarai.

A bibliai teremtéstörténet a teremtés három szintjéről tesz említést: Az elsődleges teremtés során Isten először az angyalokat teremtette meg, majd ezt követően került sor az ideák világának (a többi lényiség gondolati képe), majd az anyagi világ, közte az ember anyagi formájának megteremtésére (Mózes I. könyve ez utóbbinál kezdődik, itt szó sem esik angyalokról, tehát ennek már előbb meg kellett történnie).

A védikus szentírás (S.B.) szerint Isten (Visnu, kinek személyes formája Krisna) először három Visnu formára terjedt ki, megalkotva a hármasságot: Maha-Visnu (Atyai tényező), Garbhodakasáyi-Visnu, (Fiúi tényező); és Ksírodakasáyi-Visnu, aki a mindent átható felsőlélek (Paramátmá, vagy anyai tényező, Szentlélek). Ezt követően jöttek létre az elsődleges teremtés során az un. visnu-tattvák. Őket Visnu (Krisna) egységes (nem elkülönült) teljes részeiként, illetve ezek részeiként definiálják. Ezt követően Garbhodakasáyi-Visnu létrehozta Brahmát, aki azt a feladatot kapta, hogy teremtse meg az anyagi univerzumot valamennyi élőlényével (ezek az un. jiva-tattvák). Őket Visnu (Krisna) elkülönült, szerves részeiként definiálják. A lényeges különbség tehát a visnu-tattvák és a jiva-tattvák között, hogy a visnu-tattvák az egységtől nem különülnek el (egységes, teljes részek), míg a jiva-tattvák igen (elkülönült, szerves részek).

Hol lehet az angyalok helye a S.B-ban? A védikus szentírás említést tesz ugyan angyalokról, de nem mint Isten akaratának közvetítőiről. Eszerint az angyalok léte valamilyen zsidó-keresztény sajátság? A védákat követő és tanító bölcsek miért nem láttak soha angyalokat?

A S. B. (3. ének 10. fejezet) az angyalokról Brahmá által teremtett félistenek között tesz említést apsarák néven, amit angyaloknak fordítottak. Nincs okunk kételkedni abban, hogy az apsarák valóban angyalok, hiszen Brahmá saját teremtése során csak megismétli mindazt, egy szinttel lejjebb, amit Istentől látott, vagyis az elsődleges teremtés mintájára teremt. Ekkor azonban az Isten által teremtett lények között jelen kell lenniük az apsarák felsőbb szintű képviselőinek, mint visnu-tattváknak. A S. B. szerint a félistenek (jiva-tattvák) az anyagi univerzum irányítói, a visnu-tattvák pedig Isten (Visnu-Krisna) akaratának közvetítői és végrehajtói, közülük kerülnek ki azok is, akik néha, mint isteni inkarnációik jelennek meg. Transzcendentális testük van, ami fölötte áll az anyag (maya) hatásainak, vagyis erejük nem korlátozott, és nem léteznek számukra térbeli és időbeli akadályok stb.

Eszerint a keresztény és a védikus szemlélet az angyalokról összhangba hozható. Miután az angyalok a Szentlélek kiterjedései, így a Visnu-tattvák közé sorolhatók, akik fölötte állnak az anyagi univerzumot irányító Félisteneknek és Természetszellemeknek, de meg kell jegyezni, hogy köznapi értelemben gyakran ez utóbbiakat is  angyaloknak tekintik.

Jézus a legmagasabb angyali körökkel állt kapcsolatban. Ez a magyarázat arra, hogy megzabolázhatta a természeti erőket, és lecsillapíthatta a háborgó tengert:

 „26. … Ekkor fölkelvén (Jézus), megdorgálta a szeleket és a tengert, és lőn nagy csendesség.

  1. Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek neki?” (Máté ev. 8. rész)

Az angyalokkal való kapcsolat felvétel nagy lehetőség a Kali-yugában – ami a vitatkozások és a nézeteltérések kora –, hogy ne veszítsük szem elől az utunkat és visszataláljunk Istenhez. Az őrangyalunkkal folytatott kommunikáció (megfelelő tanulás után) a szellemi vezetést és a lelki tanítást biztosítja számunkra ebben a korban, amikor gomba módra szaporodnak az önjelölt „megváltók”. Közönséges ember az angyalok útmutatása nélkül nem képes felismerni ki az igaz, ki a hamis tanító, mert még a transzcendentálisan magas szinten álló emberek is megtévedhetnek maya hatása alá kerülve. Ha az őrangyalodtól függsz, csak Istentől függsz! A szellemi vezetőd (őrangyalod) eljuttat a legmagasabb szintű Isten-tudathoz, hogy az anyagi világ kötőerőitől (tudatlanság, szenvedély, jóság) mentesen, elérhesd az emberi élet végső célját: a visszatérést Istenhez, és az örök, odaadó szolgálatot.

 

(Rhasoda Varga Margit, Dimenziókapu 174. o.)
 

Vissza
Letölthető könyvek
GYIK
Létezik-e reinkarnáció?
A lélekvándorlás hitrendszertől függetlenül megtapasztalható valóság. Megtapasztalása lehetséges halál közeli élménnyel, előző életbe történő visszavezetéssel (regressziós hipnózis), mély meditációs technikákkal. Mindezek ellenére csak akkor tulajdoníthatunk jelentőséget ezeknek az élményeknek, ha a hipnózis vagy meditáció melysége elérte azt a szintet, hogy a kauzális énnel kapcsolatba tudtunk kerülni. A kauzális én az előző életek tárhelye. Amennyiben az asztrális-mentális szférában mozgunk, akkor többnyire csak vágyainkkal és félelmeinkkel szembesülünk, és tévesen azonosítjuk az élményeinket előző életekkel. Túlzott jelentősége nincs annak, ...
 
 
 
Az UKTM az Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom rövidítése.
Célunk olyan életfilozófia kialakítása és terjesztése, amely elősegíti az egyén társadalomba való beilleszkedését, külső és belső békét, harmóniát biztosít a számára és lehetővé teszi, hogy az egyén az adott társadalom és a környezetében élő emberek elhivatott segítőjévé váljon.
Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom„a Belső Isteni Mércét kövesse életed, ne a külső emberi tetszés legyen a mérleged.”
Rhasoda Varga Margit: Dimenziókapu, 22 atlantiszi beavatási út

"a bölcsnek nem kell tenni-venni, csak az emberekért lenni. Mindent az embereknek adni, s a többit az égre hagyni."
Lao-ce, Tao-Te-King (Rhasoda May fordításában)
Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Rhasoda Varga Margit