Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Cikkek
Babaji
Mahavatár Babaji és feladata
0000-00-00
62

R: Kérlek, mesélj nekünk Babaji személyéről és szerepköréről.

G: Babajit az Úr Siva inkarnációjának tekintik. Ám ez a megfo­galmazás nem eléggé pontos. Egy olyan entitásról van szó, aki töké­letesen megvalósította Sivát, és az Ő meghatalmazásával az Ő nevé­ben lép fel. Sivát nem úgy ismerik, mint aki beleszólna a teremtés folyamatába, azonban látni kell, hogy a feladatok változnak. Maga a teremtés egésze egy olyan játékfilmhez hasonlítható, amelynek nincs előre megírt forgatókönyve. Csak a játékszabályok rögzítettek. Ez azt is jelenti, hogy az egyes szereplők mozgástere ki van jelölve, hason­lóan, mint a sakkban. A szereplők maguk írják a forgatókönyvet a játék közben, éppen ezért a játék következő eseménye nem jósolható meg előre, csak valószínűsíthető. A hívő emberek azt gondolják, hogy Isten akarata döntött, különösen, ha nem az teljesült, amit ők szerettek volna. – (Mosoly.) – Ezt a nézetet árnyalni szükséges. Mondhatjuk, hogy Isten akarata teljesül, ez a törvények szintjén igaz, vagyis a játékszabályokban rögzített feltételeket mindenkinek be kell tartania. Istennek nem lehet mattot adni. Ezen keretek között azon­ban teljes a szabadság. Siva vagy bármely félisteni kategóriába tarto­zó entitás létrehozhat olyan küldöttet, aki más szerepeket is kipróbál, mint a klasszikus, már megismert szerepkör. Más szavakkal kifejez­ve Siva megvalósíthatja Visnu bármely más aspektusát.

R: A küldötteknek vagy félistenek mennyire tulajdoníthatunk személyes jelleget?

G: Nem személyek olyan értelemben, ahogy egy anyagi testben élő ember, de egyéni tudatossággal és hatáskörrel rendelkeznek. Azt mondanám inkább, hogy információs mezők, amelyek rendelkeznek egyéni atmannal, amely egy adott pontra csatlakozik Isten testében. Maga az információs mező korlátlanul bővíthető, és a csatlakozási pont is változtatható. Ez az oka a szerepkör módosulásának. Te érted ezt, mert már te sem vagy személy, abban az értelemben, hogy az ember, mint személy, Istentől elkülönült entitás.

R: Próbáljuk meg a szerepkört definiálni.

G: Olyan feltételek kialakítását vállalta, amely segíti az embere­ket közelebb kerülni az isteni önvalóhoz (atmanhoz).

R: Mennyiben új vagy régi ez a rendszer?

G: Az alapelvek szintjén régi, a megvalósítás szintjén új, mert az új szereplők belépése, új lehetőségeket teremt. A te minőséged belé­pése is új utakat nyitott. Azért beszélek minőségről, mert nem, mint személy voltál fontos, hanem mint információs mező.

R: Úgy érted, hogy a női minőség belépése?

G: A női minőség eddig rejtett, megnyilvánulatlan aspektusának belépése. A teremtés sikeressége szempontjából fontos a két alapmi­nőség (nő és férfi) egysége. Mivel a megvilágosodottak többsége férfi és ráadásul szannyászi (lemondott életrendben élő szerzetes), ez akadályát képezheti a spirituális kultúra átadásának. Mindenki a saját megvalósítási mintáját mutatja a tanítványoknak, emiatt a tanítvá­nyok úgy érzik, mintha elvárás lenne, hogy szannyászik legyenek – (mosoly), – holott Krisna, Ráma sem volt szannyászi. A legnagyobb probléma tehát abban jelentkezett, hogy hogyan lehet olyan spirituá­lis kultúrát, képzési formát kialakítani, amely figyelembe veszi, hogy az emberek többsége nem lesz szerzetes, és nem is kell annak lennie. Ez a kérdés már Yogananda tanítványait figyelemmel kísérve felme­rült bennünk. Yogananda szerzetes volt, és a tanítványai többsége, még ha hivatalosan nem is, de hasonló életformát választott, mert az adott mintát követve tudta csak az önmegvalósítás útját járni.

R: Azt hiszem, kezdem érteni. Szóval olyan személyt kerestetek, aki nem mintakövető, hogy ő legyen a kísérlet alanya?

G: Ezt megtiszteltetésnek tekinteném a helyedben. Yogananda öntörvényű volt, de te ezen messze túlteszel. Te semmilyen vallási szabályt nem követsz, minden dogmát felülírsz, minden elvet felül­vizsgálsz, utak közötti ösvényeken kalandozol, pimaszul visszabe­szélsz, és a legmegdöbbentőbb az egészben, hogy túl gyakran van igazad. Senki nem akart vállalni tanítványnak. Bevallom, én sem.

R: Én olyan engedelmesnek gondoltam magam…

G: Egy relatív skálán…

R: Lehet, hogy az indiai nőkhöz képest máshogy vagyok szocia­lizálva? – (Nevetés.)

G: Ez csak részben kulturális kérdés. Kitartottál amellett, ami a belső programod, akkor is, ha senki sem támogatott ebben. Az, hogy nem követsz külső szabályt, nem jelenti azt, hogy nem követsz szabályt. Te a belső szabályaidat követed, és ezek mellett kitartasz. Legalábbis nehéz arról meggyőzni, hogy változtass.

R: Ez igaz Yukteswar, de én egyáltalán nem vagyok lázadó sze­mélyiség. Kérlek, ne fess le engem olyannak, mint aki engedetlen!

G: Te egy belső harcot vívsz a függetlenségért. Az öntörvényű­séged időnként mélységbe taszít, az istenszereteted felemel. Bár tu­dod, hogy az útkövetők hamarabb célba érnek, mégsem követsz kita­posott utat. Nehéz veled, de nem unalmas. Azok a mélységek, ame­lyeket megismertél, értékes információval szolgáltak számunkra a projekt – ezt a szót tőled tanultam – kidolgozásához. Már Yogananda hölgy tanítványainál felfigyeltünk arra, hogy másképp élik meg a szeretetet azok a keresztény nők, akik istenmegvalósításra vágynak. Szerelmi kapcsolatban vannak Istennel, ezért mindenkibe, aki szá­mukra Istent testesíti meg (pl. egy guru) szerelmesek lesznek. Yoga­nandába minden hölgy tanítványa szerelmes volt. Természetesen fel sem vetődött ennek a realizálása, mint szerelmi kapcsolat, de attól még az volt. A szeretet az egyetlen erő, amely minden szabályt felül­ír. Ők nem merték megtenni, te megtetted. Amikor azt mondtam, nem bírok veled, az azt jelentette, hogy a szereteteddel „leveszel a lábamról”. A teremtmény semmi fölött nem rendelkezik, semmi nem az övé, mindent Istentől kap. Egyedül a szeretete a tulajdona, szaba­don dönt arról, kinek adja. Ha az odaadó szeretetét Isten felé irányít­ja, akkor annak még Isten sem tud ellenállni. Krisna megígérte, hogy teljesíti a kérésed, és rám bízott téged, akkor mit tudnék én ez ellen tenni? – (Hosszú csend.)

R: Ez most annyira megérintett, hogy az élveboncolásomat négyszemközt folytassuk, kérlek. Beszéljünk inkább ennek a projekt­nek a céljairól, ha ez elmondható.

G: Személyiséged mély analízisét nem szeretném elkerülni, ha vállalod a nyilvánosságot, mert rajtad tudok összefüggéseket meg­mutatni.

R: Rendben van.

G: A projekt céljait pontokba foglalom:

  1. Nem kizárólag szerzetesi életformát folytató emberek részére építünk ki a modern életformával összeegyeztethető spirituális utat. Ezzel új személyiségmintát és új útmintát alkotunk.
  2. Felszámoljuk vagy újraértelmezzük azokat a vallási dogmákat, amelyek nem egyeztethetők össze a tudományos eredményekkel.
  3. Köztes birodalmakat alakítunk ki, amelyekben a fejlődő lelkek a haláluk után megtisztulhatnak, tanulhatnak, készülhetnek a követ­kező inkarnációjukra.
  4. Összeköttetéseket építünk ki a már létező szellemi birodalmak között, hogy elősegítsük az információk cseréjét.
  5. Egységes, univerzális vallásfilozófiát hozunk létre, amelynek az egyes vallások a részhalmazai.
  6. Minden embert a saját belső útjának megfelelő ösvényen veze­tünk, hogy megtalálja helyét és szolgálatát a teremtésben.

R: Szerinted érett már erre az emberiség?

G: Nem, de nincs más lehetőségünk. Ha nem állítjuk meg a spi­rituális színvonal hanyatlását, és nem fordítjuk vissza a folyamatot, akkor a földi létezés a jelenlegi formájában nagy valószínűséggel kihal. Mivel, ahogy említettem, Istennek nem lehet mattot adni, a játék folytatódni fog, csak nem lesz túl kellemes a túlélőknek. Isten senkinek nem akar szenvedést okozni, mert Isten a szeretet. De Istennek a saját törvényei értelmében meg kell engednie, hogy az emberiség kipróbálja a szenvedést.

R: Köszönöm a beszélgetést.

 

(Rhasoda Varga Margit, Világok találkozása, Kérdések és nem sztereotip válaszok, Meditációs
 

Vissza
Letölthető könyvek
GYIK
Mi történik velünk a halál után?
A fizikai testünk az enyészeté lesz, visszakerül az anyag körforgásába. Az éterikus test (kivéve néhány magasan fejlett jógit és szentet) feloldódik a világéterben. Az asztrális-mentális testnek van önálló létezési lehetősége, főleg ha hozzátartozóink ragaszkodásukkal támogatják a túlélését, vagy mi magunk annyira ragaszkodunk a földi világhoz, hogy mindenáron életben akarjuk tartani. Ekkor ebben a testben maradva a finomanyagi síkon szert tehetünk bizonyos megtapasztalásokra, amelyek az egyén megtisztultságától függően vagy a pokol vagy a mennyország érzetét kelthetik, de ez mindenképpen a mi belső illúzióvilágunkból táplálkozik és semmi köze a reali ...
 
 
 
Az UKTM az Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom rövidítése.
Célunk olyan életfilozófia kialakítása és terjesztése, amely elősegíti az egyén társadalomba való beilleszkedését, külső és belső békét, harmóniát biztosít a számára és lehetővé teszi, hogy az egyén az adott társadalom és a környezetében élő emberek elhivatott segítőjévé váljon.
Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom„a Belső Isteni Mércét kövesse életed, ne a külső emberi tetszés legyen a mérleged.”
Rhasoda Varga Margit: Dimenziókapu, 22 atlantiszi beavatási út

"a bölcsnek nem kell tenni-venni, csak az emberekért lenni. Mindent az embereknek adni, s a többit az égre hagyni."
Lao-ce, Tao-Te-King (Rhasoda May fordításában)
Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Rhasoda Varga Margit