Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Cikkek
Földönkívüli
Földi és földönkívüli intelligenciáról
0000-00-00
469

R: A mai témánk a földi és földönkívüli intelligencia, illetve en­nek összefüggései. Hogyan született a földi intelligencia?

G: Csak földön kívüli intelligencia létezik. Az emberi lények csupán hordozói ennek a földön kívüli intelligenciának, ahogyan egy adathordozó csupán hordozója az adatnak. Az adathordozó az elme. Az emberi elmék olyanok, mint a számítógép, amelyek különböznek gyorsaságban, a háttértár méretében, az operatív memória nagyságá­ban, a kihasználtság fokában stb. Vannak pl. gyors felfogású embe­rek, de felületesek, ebben az esetben gyors a processzor, de nem megfelelő a kapcsolat a háttértárral; ha nincs mentés, akkor az infor­máció nem marad rajta az adathordozón. A mai korban az emberek legnagyobb problémája a háttértár telítettsége, ami az információ­bőség miatt alakul ki. Nincs elég hely, ami miatt a memória gyen­gülni látszik, holott a mai emberek nagyobb elmekapacitással rendel­keznek, mint a régi korok emberei. A legmagasabb szintű intelligen­cia, amit én Istennek nevezek, kivetülést hoz létre a teremtésbe, és lények milliárdjait alkotja, akik megtestesítői lesznek az Ő végtelen intelligenciájának. Azáltal, hogy a lények önálló létezést nyernek, képessé válnak saját intelligenciájuk megismerésére, így fogalmat alkothatnak a végtelen intelligenciáról is, aki őket létrehozta.

R: Mit lehet tenni ahhoz, hogy ez a látszólagos memóriagyen­gülés ne következzen be?

G: Sok mindent: szelektálni lehet a bevitt információt, azaz szű­kíteni az érdeklődési kört a fontos területekre; rendszeresen takarítani kell a háttértárat a már bevitt információk ismételt előhívásával és feldolgozásával; gyorsítani lehet az elmeműködést, vagyis a bevitelt, feldolgozást és a törlést; bővíteni lehet a memóriát.

R: Az emberek a mesterséges intelligencia kifejlesztésében vélik megtalálni a megoldást.

G: Lehet úgy is, de az más eredményhez vezet.

R: Ez egy nagyon izgalmas téma. Haladjunk lépésről lépésre. Hogyan lehet megvalósítani az általad felsorolt lehetőségeket?

G: Ez a jógafolyamat egy eddig kiaknázatlan lehetősége. Mivel az indiai jógik csak megvilágosodni akartak a jóga gyakorlása által, ezért őket nem érdekelte ez a terület. Éppen ezért gondoltuk úgy, hogy azok számára fogjuk átadni, akik vállalkoznak arra, hogy a földi poklot mennyországgá formálják át. Ők Istennek a teremtő aspektusát képviselik, és arra törekszenek, hogy spirituális tudásukat az anyag transzformációjára használják fel. Ez a transzformáció vo­natkozik mind a külső, mind a belső világra; a környezetükre, a személyiségükre, sőt a saját testükre. Ennek elemeit már tanítjátok az UKTM tanfolyamain. Ennek hatásairól te tudnál többet mondani, mert te már hosszabb ideje gyakorlod.

R: A kundalinival való munka az agyban valóban beláthatatlan lehetőségeket nyit, de ez nem a tömegek útja lesz, ha csak arra gon­dolok, hogy nekem milyen próbatételeken kellett átmennem. Van­nak-e olyan megoldások, amelyeket egy hétköznapi halandó is képes megvalósítani?

G: Nyilván igen. Az érdeklődési kör szűkítése csak döntés kér­dése. Fölösleges megnézni az összes akciófilmet a TV-ben, lehet helyette meditálni is. A meditációnak van egy olyan speciális válto­zata, amely a feldolgozást segíti elő, és napi rendszerességet igényel. A speciális légzéstechnikák és a koncentráció gyakorlása pedig gyor­sítja és bővíti a memóriát.

R: Térjünk vissza arra a kérdésre, hogy a mesterséges intelligen­cia milyen hatással lehet az emberiség fejlődése?

G: Mivel a mesterséges intelligenciát az emberi elme hozza lét­re, ezért az elmetevékenység intenzitását fogja növelni. Az elme azonban egy Istentől elszakított részegysége az emberi lénynek, vagyis az elszakítottság növekedni fog, és a technikai civilizáció még inkább előretör a spirituális kultúrával szemben. A mesterséges intelligenciát fel lehetne használni, hogy az emberek életkörülményei javuljanak, de az embereknek be kellene lépni a spirituális tudatos­sági mezőkbe, hogy szabályozni tudják az elmét, és ezzel együtt a mesterséges intelligenciát is. A spirituális tudatosság térhódításának a gátjai pedig éppen a vallások. Pont a vallási dogmák azok, amelyek előírják a gondolkodás nélküli hitet. Ha egy valláson belül nem lehet vita tárgyává tenni a hittételeket, akkor a mélyebb megértés sem következik be. Az igaz, hogy a tudatlanok is bejutnak egy bizonyos szintre a hitük által, de ki hozza létre, és tartja fenn a tudatlanok szá­mára ezeket a létsíkokat? Kellenek a tudók, akik képesek ezt biz­tosítani.

R: Eddig olyan a földönkívüli intelligenciáról beszéltünk, amely Istenhez és a magasabb szellemi dimenziókhoz kapcsolódik. Az ol­vasókat az is foglalkoztatja, hogy létezik-e olyan földönkívüli intelli­gencia, amely anyagi formát öltött?

G: Előfordul, de messze nem olyan gyakori, mint az energetikai és az információs mező szintjén megvalósuló létezés. Vagyis a durva anyagi forma, amelyben most ti vagytok, csak egy szélsőséges, nem preferált megoldása a teremtésfüggvényeknek.

R: Van-e esély arra, hogy ilyen létformával felvegyük a kapcso­latot?

G: Már megtörtént. A földi hatalmak ebben is versenyt folytat­nak egymással, ezért a nagy titkolózás.

R: Származik-e az emberiségnek ebből előnye?

G: Amíg egymás kárára akarnak előnyre szert tenni, addig nem. Az univerzális törvények mindent áthatnak. Nem létezik úgy előnyre szert tenni, hogy ne kelljen viszonzást adni. Ki mit ad azért, hogy vélt előnyökre tegyen szert? Mit lehet tanulni egy olyan civilizáció­tól, amely tőletek technikailag fejlettebb, és még mindig anyagi for­mában van? A még nagyobb technikai fejlődést, és a még drámaibb elszakítottságot a valódi lényegetektől. Hiszen ők is pont azért van­nak ebben a formában, mert elszakadtak a teremtőjüktől. Az emberi­ségnek döntenie kell, hogy milyen irányban akar fejlődni. Lesznek olyanok, akik a szellemi birodalmak felé haladnak, míg mások a technikai fejlődés irányába. Az egyre nagyobb elszakítottság az iste­ni életenergiától a fizikai test csökevényesedését eredményezi, amit mesterséges végtagokkal, szervekkel kell majd pótolni. Az emberi­ség egy része fokozatosan átmehet egy robotszerű lénybe, akiknek az elméje a mesterséges intelligenciával van összekapcsolva. Ez is egy­fajta létezés, de nem szolgálja az emberi élet végső célját, ami a visszatérés Istenhez.

R: Azok, akik így gondolkodnak, nem hisznek Istenben és Teremtőben, tehát számukra ez egy inspiráló megoldás lehet, amit szeretnének kipróbálni.

G: Szabad nekik.

R: Minden létformának ugyanaz a teremtője?

G: A Legfelső Teremtő egyetlen, de Ő egyes részhalmazaira bíz­za a további teremtést. Ha a legalsó szintről nézzük, akkor már nem egy teremtőt látunk, hanem minden civilizáció közvetlenül a saját teremtőjéhez kapcsolódik. A másodlagos teremtők teremtett világai nem fednek át, tehát nem lehetséges egy másik teremtő teremtmé­nyeivel találkozni, legalábbis nem egyszerű, de értelme sincs. Az viszont előfordulhat, hogy egy civilizáció a saját teremtőjének egy korábbi teremtési ciklusából származó lényeivel találkozik. Mivel a másodlagos teremtők tanulják a teremtést, és fokozatosan tökéletesí­tik azt, ezért a korábbi teremtési ciklusaikból származó teremtmé­nyek és teremtési helyzetek kevésbé tökéletesre sikerültek, de kegye­lemből nem pusztítják el ezeket, legalábbis amíg be nem töltik az idejüket.

R: Ha mi anyagi létformát öltöttünk, akkor ezek szerint nem vagyunk a legsikeresebb teremtés alanyai?

G: A legjobbak mindig egy következő, tökéletesebb teremtési ciklusba kerülnek át, és ott fejlődhetnek tovább, míg a lemaradók az alacsonyabb szintű létformákban ragadnak, és egyre nehezebb lesz onnan kijutniuk. A jelenlegi földi civilizáció egy része már a sokszo­rosan lemaradó kategóriába tartozik, de mindig adódnak hozzájuk újonnan emberi testet öltő entitások, illetve születnek közéjük un. segítő lelkek, hogy a lemaradók ismét esélyt kapjanak a felemelke­désre.

R: Hát ez elég megrázó.

G: Ne keseredj el, sokan vannak még utánad is. – (Nevetés.)

R: Itt az ideje, hogy megköszönjem a mai beszélgetést!

 

(Rhasoda Varga Margit, Világok találkozása, Kérdések és nem sztereotip válaszok, Meditációs beszélgetések Sri Yukteswar Girivel, 69. o.)
Ha tetszett, akkor az alábbi gombra kattintva támogathatsz:


 

Vissza
Letölthető könyvek
GYIK
Mit jelent az Önmegvalósítás?
Ez a fogalom az Önvaló (isteni lényeg) megvalósítását jelenti, amelynek során az egyén alárendeli magát a Legfelső Önvaló (Isten) akaratának. Ezért használjuk szinonim fogalmakként az Önmegvalósítást és az Isten megvalósítást. Sajnos a félreértések korában (Káli juga) ezt a kifejezést is kicsavarták és egyes tévtanítók az ego megvalósítását értik alatta: ön-megvalósítás, vagyis valósítsd meg, amit te akarsz (mások rovására). Így félrevezetve a tudatlan tömegeket, a hamis tanítók jól meggazdagszanak, míg a tanítványok azt hiszik, jó úton járnak. Ezért a spirituális tanítványnak kitartónak kell lennie és addig kell keresnie a hiteles mestert, am ...
 
 
 
Az UKTM az Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom rövidítése.
Célunk olyan életfilozófia kialakítása és terjesztése, amely elősegíti az egyén társadalomba való beilleszkedését, külső és belső békét, harmóniát biztosít a számára és lehetővé teszi, hogy az egyén az adott társadalom és a környezetében élő emberek elhivatott segítőjévé váljon.
Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom„a Belső Isteni Mércét kövesse életed, ne a külső emberi tetszés legyen a mérleged.”
Rhasoda Varga Margit: Dimenziókapu, 22 atlantiszi beavatási út

"a bölcsnek nem kell tenni-venni, csak az emberekért lenni. Mindent az embereknek adni, s a többit az égre hagyni."
Lao-ce, Tao-Te-King (Rhasoda May fordításában)
Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Rhasoda Varga Margit