Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Cikkek
Karácsony - 2021
Jézus tanításainak értelmezése
0000-00-00
360

Az alábbiakban egy rendhagyó értelmezést fogok bemutatni, amelyben feltárom a keresztény Szentírás néhány szakaszának rejtett jelentését az olvasóink számára. A tömörített állításokat részletes elemzéssel és az állításra vonatkozó idézetekkel támasztom alá (az idézetek Károli Gáspár biblia fordításából származnak).  Ezen a módon fejezem ki legmélyebb hódolatomat Jézus iránt, és így kívánom megvilágítani a tanításainak jelentőségét karácsony alkalmából az emberiség számára.

1. Nikodémusz, a zsidók tanítója, titokban felkereste Jézust, hogy megbizonyosodjon, valóban az Isten küldöttje.

A farizeusok, a zsidók vallási tanítói voltak, akik számára alapkövetelmény volt a Tóra és a Talmud részletes ismerete. Behatóan kellett tudniuk Mózes nyilvános és titkos tanításait, szó szerint idézték a Szentírást. Nikodémusz meg akarta vizsgálni Jézus tudását, ezért titokban kereste fel, és szándékosan tudatlannak tettetve magát olyan kérdést tett fel, amely egy tanulatlan ember benyomását keltette.
(„Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele... Mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?” /János, 3.1,2,4/)
Jézus érzékelve, egyrészt Nikodémusz őszinte érdeklődését, másrészt egyidejű kétkedését, a legmagasabb tudásban részesíti oly módon, hogy teljesen eloszlassa Nikodémusz kétségeit. Szándékosan nem a földi újjászületés lehetőségéről beszél neki, hanem arról, hogyan lehet elérni Isten Birodalmát.


2. Mindenkinek víztől (pránatest, fénytest) és Lélektől (lelkitest) kell újjászületni, hogy bejusson Isten országába; csak, aki Lélektől született nyeri el a szabadságot.

Jézus tudta, hogy Nikodémusz ismeri Mózes teremtéstörténetét, amely szerint Isten a teremtett világot három részre osztotta szét. Isten szétválasztotta a Fényt és a Sötétséget, így a nem-teremtett (örökkévaló, Transzcendentális) világról leválasztotta a legsötétebb Aszijá világát (amelyet az emberi lények lakhelyének szánt. A köztes tér neve szimbolikusa víz, amely fölött a Szentlélek lebeg ( …és Isten lelke lebeg vala a vizek felett.” /Mózes I. 1.2/). Majd Isten szétválasztotta az alsó vizeket a felső vizektől, és így jött létre még két világ a Jecirá és a Berijá („…Legyen mennyezet a vizek között, amely elválasztja a vizeket a vizektől.” /Mózes, I.1.5/). Ez Mózes titkos tanításaiból, amelyet az ezoterikus utat követő kabbalisták máig tanítanak a tanítványaiknak, ismert lehetett a zsidók számára. Isten országába tehát úgy lehet bejutni, hogy az emberi lény a halált követően először bekerül a Jecirába (Éden), ahol pránatestben létezhet, majd felemelkedik a Berijába (Menny), ahol fényteste lesz, és ezt követően, ha a szolgálata eredményeképpen lelki (transzcendentális) testet kap, akkor juthat Isten országába, amely már az örökkévaló világot foglalja magában. Csak a lelki testtel rendelkezők nyerhetik el a szabadságot, vagyis mentesülnek az újjászületés és a karmikus körforgás hatásai alól, mert a teremtett világokban mindenhol jelen van a dualitás, amely kötőerőt képez, és a lényeket a teremtéshez láncolja.
(„Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született. /János, 3.3,5,6,7,8/).


3. Jézus saját belső, megélt valóságát tanítja, nem könyvekből tanít, mint a farizeusok, mégsem fogadják el a bizonyságtételét.

Nikodémusz nem érti, de tovább érdeklődik. Jézus ezek után elmagyarázza neki, miről lehet megismerni az igazi lelki tanítómestert. Jézus tudja, hogy Nikodémusz azért nem érti, mert a Szentírásnak csak a szószerinti értelmezését, nem pedig a szimbolikus jelentését fogta fel. Éppen ezért nem értette Jézust a többi írástódó (Szentírást ismerő tanító) sem. Ahogy a mai papság sem érti a Szentírás szimbolikáját, csak a szavak jelentésén vitatkoznak. Az igazi lelki tanítómester első legfontosabb ismertető jegye, hogy a saját belső valóságát tanítja, amit megélt, és arról tesz tanúbizonyságot. A Szentírás ismerete nem elég, még akkor sem, ha valaki szó szerint képes idézni azt, képesnek kell lenni értelmezni a szimbólumokat, ezen kívül a Szentírás tartalmát meg kell élni, meg kell valósítani az életben. Ettől lesz hiteles valakinek a tanúságtétele. 
(„Felele Nikodémus és monda néki: Mi módon lehetnek ezek? Felele Jézus és monda néki: Te Izráel tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony, bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot; és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek?” /János, 3.9,10,11,12/).


4. Az embernek gyermekei a Mennyben vannak, onnan szálltak alá, és oda kell visszatérniük úgy, ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában.

Minden ember az ősatyától ered, aki a Mennyei Birodalom (Berijá) lakója.  (Az ősatya nem azonos a bibliai Ádámmal, mert Ádám egy dimenzióval alacsonyabban működött, ui. Ádámot az Édenből azaz a Jecirából kergették ki.) Így az embernek gyermekei a Mennyei Birodalomból szálltak alá megtapasztalás céljából azért, hogy megismerjék a teremtés működését és törvényeit. Sosem hagyták el a Mennyet, folyamatosan ott tartózkodik, de öntudatlanok; csak a tudatosságuk egy kis része lépett be a földi dimenzióba. Addig tartózkodnak itt, amíg tudatosságukkal képesek lesznek felemelkedni ismét a Mennybe. A felemelkedés úgy érhető el, ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában. Itt Jézus utal Mózes megvilágosodására. Amikor Mózes beemelte a kundalini kígyót a szahaszrárba, akkor meglátta Istent, és ragyogó fény (glória) vette körül, amelyet a környezete tudatlanságból égő csipkebokorként értelmezett. Ezzel a tanítással Jézus megmutatja az igazi lelki tanítómester második legfontosabb ismertetőjegyét, hogy az Istenhez vezető utat tárja fel a tanítványok előtt, és nem a földi igazságokat, ahogyan azt a farizeusok tették.
(„És senki sem ment fel a mennybe, hanemha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek Fia, aki a mennyben van. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie.” /János, 3. 13,14/).


5. Jézus (Isten egyszülött fia), a világosság, és akik szeretik a világosságot, azok hisznek benne, és örök életet nyernek, akik pedig a sötétséget szeretik, nem hisznek benne, és elvesznek. 

Jézus kijelenti magáról, hogy Ő a Transzcendentális világból szállt alá, és Isten első szülött fia. Istennek minden ember a gyermeke, de van közöttük egy, aki a legelső volt. Aki benne hisz és követi Őt, az eljuthat az örökkévalóságba, míg a többiek elvesznek, azaz mérhetetlen időkig kóborolnak a teremtett világokban, a szamszárában. A Transzcendentális világból alászálló első szülött fiú, a definíciója alapján, megegyezik a hinduizmus Bráma istenével, aki a másodlagos teremtő, tehát valamennyi teremtett világ, és valamennyi létező teremtője. Az elsődleges teremtő az Istenség Legfelsőbb Személyisége, aki csak elgondolja a teremtést, a másodlagos teremtő, aki megvalósítja azt. Ezért mondja Jézus, hogy mindenki csak általa juthat az Atyához. Őt nem lehet megkerülni, mert mindenkinek ő a teremtő istenatyja. („Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” /János, 14.6/). Jézus rávilágít a valódi lelki tanítómester harmadik legfontosabb tulajdonságára is, hogy a világosság útját járja, nem titkolózással, a tanítványok megtévesztésével, manipulálásával dolgozik. Nyílt és egyenes úton jár, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy a cselekedetei Istentől valók.   
(„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek; Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. /János, 3. 16,17,18,20,21/).
 

Ezúton kívánok minden kedves olvasónknak:
Áldott, békés karácsonyt!


Rhasoda Varga Margit
(UKTM vezető mester)
Budapest, 2021
Ha tetszett, akkor az alábbi gombra kattintva támogathatsz:


 

Vissza
Letölthető könyvek
GYIK
Miért születünk, mi az élet értelme?
Mindünket (kivéve néhány magasan fejlett tanító lelket) a vágyaink, ragaszkodásaink motiválnak az újjászületésre. Jobban ragaszkodunk a földi vágykielégítéshez, mint Istenhez. Ilyen értelemben az élet értelme a spirituális önmegvalósítás (az önvaló felismerése) és az Isten megvalósítás, ami egyúttal a reinkarnációs körből való kikerülés is egyben. Szenvedéseinknek is ez ad értelmet. Vagy tudatosan tanulunk meg lemondani a földi vágyakról, és Isten után kezdünk vágyakozni, vagy szenvedéseink fognak erre kényszeríteni bennünket.
Miután ez a földi élet egy virtuális világ - nem egyéb, mint egyfajta komputer szimuláció, amelyben az előző élete ...
 
 
 
Az UKTM az Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom rövidítése.
Célunk olyan életfilozófia kialakítása és terjesztése, amely elősegíti az egyén társadalomba való beilleszkedését, külső és belső békét, harmóniát biztosít a számára és lehetővé teszi, hogy az egyén az adott társadalom és a környezetében élő emberek elhivatott segítőjévé váljon.
Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom„a Belső Isteni Mércét kövesse életed, ne a külső emberi tetszés legyen a mérleged.”
Rhasoda Varga Margit: Dimenziókapu, 22 atlantiszi beavatási út

"a bölcsnek nem kell tenni-venni, csak az emberekért lenni. Mindent az embereknek adni, s a többit az égre hagyni."
Lao-ce, Tao-Te-King (Rhasoda May fordításában)
Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Rhasoda Varga Margit