Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Cikkek
Pszichológia ─ Lélektudomány?
A materialista és az ezoterikus pszichológia; a materialista pszichológia korlátai
0000-00-00
176

A jövőben világszerte növekedni fognak a pszichiátriai kór­képek, miközben azok kezelésére fordítható tárgyi, személyi és szel­lemi feltételek csökkennek, vagy jó esetben stagnálnak. Együtt kell tehát élnünk azzal, hogy „félőrültek” járkálnak körülöttünk, és meg kell tanulnunk különbséget tenni a veszélyes és veszélytelen szemé­lyek, valós és valótlan állítások, személyiség zavaros vagy „normá­lis” esetek között. Írásom nem a modern pszichológia ellen irányul, inkább annak hiányosságaira szeretném felhívni a figyelmet.

A materialista pszichológiával az egyik baj, hogy a megtapasz­talható valóság egy részét igaznak, egy másik, önkényesen kijelölt részét pedig hamisnak deklarálja, és ha valakinek ez utóbbi területre eső élményei lennének, akkor azokat betegség tünetekként értékeli. A másik probléma, hogy az általa nem valósnak minősített megta­pasztalásokkal nem tud mit kezdeni, azokat gyógyszerekkel elfolyat­ni igyekszik, több-kevesebb sikerrel. A gyógyszeres terápiával „nor­malizált” egyéneket visszahelyezik a társadalomba, mintha minden legnagyobb rendben lenne, ám a valóságban semmi sem oldódott meg. A materialista pszichológia egzakt tudomány szeretne lenni, ezért tudományos eszközöket használ ennek demonstrálására.

A pszichológia attól lesz materialista, hogy a lelket anyagként értelmezi. Ha a léleknek materiális formát kell találni, akkor arra a legmegfelelőbb az idegrendszer. A materialista pszichológiában tehát a lélek egyenlő a központi idegrendszer funkcióival és diszfunkció­ival, másképpen fogalmazva a tudattal, amit a központi idegrendszer létrehoz. Ez azért tűnhet helyes megoldásnak, mert az idegrendszer vizsgálható, és a pszichológiai kórképek valóban idegrendszeri mű­ködési zavarokkal járnak együtt. A materialista pszichológia teljesen elveti azt a lehetőséget, hogy az idegrendszer csak hordozója a tudat­nak, mint ahogy a zenének hordozója a CD lemez, vagy más adattá­roló eszköz. Ez a leegyszerűsítés hasznos lehet, mint munkahipoté­zis, mert megkönnyítheti a pszichológiai betegségek kategorizálását és „normalizálását”, de nem visz bennünket közelebb önmagunk és a környezet (világ) megértéséhez, és a kettő közötti kapcsolat harmoni­zálásához. A materialista pszichológiában tehát a személyiség az idegrendszeri funkciók (elmetevékenységek) összessége, és nem füg­getleníthető az idegrendszertől, vagyis annak pusztulása vagy halála esetén a személyiség is elpusztul, illetve megszűnik. Aki netán mást tapasztal, az tudatlan vagy ostoba, sőt BETEG, aki gyógyításra szo­rul. Ezért ha egy mást tapasztaló egyén találkozik egy materialista pszichológussal, akkor jobban jár, ha annyit mond, ’én így hiszem’, és nem bocsátkozik vitába. A hit szent, és szabadságát törvény védi, hite miatt senkit sem lehet zárt osztályra vinni jelenleg.

A materialista pszichológia azonban ezzel a gondolkodásmóddal kijelölte saját korlátait, amin túl fog lépni az idő, és az egyén. Én például kikérem magamnak, hogy a személyiségemet vagy a tudato­mat elmetevékenységként értelmezzék, ami halálomkor a testemmel együtt az enyészeté lesz. Ha valaki megáll ennél a gondolatnál, akkor még nem feltétlenül konfrontálódik. Legfeljebb azt mondják rá, hogy egy szegény tanulatlan hívő, aki nem érti modern tudomány eredmé­nyeit. Rám azonban nem mondhatják az edukáltak (a bibliai írástu­dók modern megfelelői), hogy tanulatlan lennék (két diplomát és két doktori címet szereztem a természettudományok területén). A vallá­sosak pedig a hitetlen címkét ragaszthatnák rám, amiben a maguk szempontjából igazuk van. Én egyaránt NEM hiszek abban, hogy a materiális szemléletű tudomány hiánytalanul leírhatja a valóságot, és abban sem, hogy a vallásos dogmáknak vajmi köze van az igazság­hoz. Azt állítom magamról, hogy kapcsolatom van Istennel, és értem az Univerzum és a megnyilvánult teremtés működési elveit, mindezt a tudást és megtapasztalást a belső úton járva szereztem. Ami jelen­leg az én igazságom, az mások igazsága is, mert a belső út fő állomá­sai minden emberben azonosak. Aki tehát erre az útra lép, idővel, ellenőrizheti állításaim igazságtartalmát. Ha pedig a materialista pszichológia és a tételes vallások diagnózisa – engem minősítve – összeér, mindkettőtől eltekinthetek, mert szerencsére egyikre sem szorulok rá.

A lényegi különbség tehát a materialista és az ezoterikus pszi­chológia között a lélek természetének eltérő értelmezése, és ez továb­bi szemléletbeli különbségeket von maga után, amelyek az eddigi és a további írásaimból is kitűnnek.

Ezt követően nézzük meg a legfontosabb tételeket, amelyeket a lélekről kijelentek. Az alábbi pontokat egy későbbi fejezetben részle­tesen ki fogom fejteni.

  1. A lélek nem azonos sem az elmével, sem a személyiséggel, sem a tudattal, de ezekkel összekeverhető. A lélek a személyiségünk isteni eredetű része, amivé válnunk kell, a cél, ami felé haladunk.
  2. Az egyén azonosíthatja magát a testével, az idegrendszerével (annak működésével), a személyiség vonásaival (érzelem és gondo­latvilág összessége, a teljes elmetevékenység), a tudatával, és ezek közül a halál pillanatában csak a test anyagi alkotói dezintegrálód­nak. Azonban csak a lélek halhatatlan, idővel a többi rész is szétesik, és elemei újrafelhasználhatók.
  3. Az idegrendszert az elme szabályozza, az elmét a tudat szabá­lyozza, a tudatot a lélek szabályozza. A tudomány azt gondolja, hogy az idegrendszer hoz létre minden más fogalmat, vagyis ha az ideg­rendszer hibás működését helyreállítjuk (pl. gyógyszeresen), akkor minden a helyére kerül. A valóságban az utóbbi elgondolás is megta­pasztalható, de ha ennél maradunk, akkor lemondunk arról a lehető­ségről, hogy valóban megismerjük önmagunk felépítését, és működé­sét.
  4. A fizikai test halála után a halhatatlan lelket beburkoló infor­mációs mezőként létezünk tovább, ami mások számára is megtapasz­talható. Ez az információs mező – a jellege szerint és a másokkal va­ló kölcsönhatás alapján – megszállhat, befolyásolhat, segíthet, vezet­het, továbbá felvehető, átadható, törölhető, dezintegrálható.
  5. A halálunk után megmaradó információs mezővel együtt a lélek beléphet egy új testbe is, ezt hívják reinkarnációnak. Nem mind­egy, hogy a lélek milyen információs mezővel lép új testbe, ilyen ér­telemben az információs mező megtisztítása lényeges szerepet játszik a születendő gyermek minősége szempontjából.
  6. Az információs mező hibái nem jelentenek mentséget azokra az igazságtalanságokra és kegyetlenségekre, amit önmagunk és egy­más ellen elkövetünk. A materialista pszichológia számos esetben felmentést adhat az egyénnek a világi büntetés alól, de a lélek sosem ad felmentést, hanem utasítást ad a hiba kijavítására.
  7. Nem Isten büntet vagy irányít, hanem a fentebb definiált egyéni lélek, (aki te vagy valójában) ezért senki sem háríthatja Isten­re a felelősséget saját testi-lelki nyomoráért, sőt mások szerencséjé­nek vagy képességeinek irigylése is értelmetlen. Isten csak a keretet teremtette meg (az időt, a teret, az energiát, a formákat, a játékszabá­lyokat) a tőle független létezés megtapasztalásához.
  8. Mindenki azért van ezen a Földön, hogy a fentieket felismerje, és mindaddig újra visszatér, amíg ez meg nem történik, függetlenül a Föld aktuális állapotától.

 

(Rhasoda Varga Margit: Illúziók nélkül 7. o.)
 

Vissza
Letölthető könyvek
GYIK
Kik az angyalok és mi a feladatuk?
Isten (pontosabban a Szentlékek) kisugárzásai. Istennel egységet alkotó Fénylények, akiknek a feladata, hogy közvetítsenek Isten és teremtményei, az emberek között. Feladatkörük nagyon szerteágazó, mind a hétköznapi élet problémáiban, mind a spirituális fejlődéshez kérhetjük segítségüket.
A különböző kultúrák más-mást értenek angyalok alatt, így tágabb értelemben ide sorolják a félisteneket és a megvilágosodást elért embereket is. A mi rezgésszintünktől és elkötelezettségünktől függ, mely lényeket vonzunk magunkhoz Isten és az emberek közötti megszámlálhatatlan lényiségből. ...
 
 
 
Az UKTM az Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom rövidítése.
Célunk olyan életfilozófia kialakítása és terjesztése, amely elősegíti az egyén társadalomba való beilleszkedését, külső és belső békét, harmóniát biztosít a számára és lehetővé teszi, hogy az egyén az adott társadalom és a környezetében élő emberek elhivatott segítőjévé váljon.
Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom„a Belső Isteni Mércét kövesse életed, ne a külső emberi tetszés legyen a mérleged.”
Rhasoda Varga Margit: Dimenziókapu, 22 atlantiszi beavatási út

"a bölcsnek nem kell tenni-venni, csak az emberekért lenni. Mindent az embereknek adni, s a többit az égre hagyni."
Lao-ce, Tao-Te-King (Rhasoda May fordításában)
Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Rhasoda Varga Margit