Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Cikkek
Szentek, csodák
Szentekről, csodákról
0000-00-00
78

R: Yukteswar, téged szentként tisztelnek, de én annyira közel érezlek magamhoz, hogy sosem tudtam hozzád úgy viszonyulni, mint egy szenthez szokás.

G: Szerencsére. Szegényebb lennék pár megtapasztalással.

R: Örülök, hogy én is tudok adni valamit. – (Nevetés.)

G: A szenteket az emberek gyártják. Maguk fölé emelik, csodál­ják, imádkoznak hozzájuk, ahelyett, hogy követnék őket. Egyetlen ember sem lett életében szentté avatva, sőt gyakran épp az ellenke­zője történt, ez egy halál utáni elismerés. Mi azonban jobban szeret­nénk, hogy a tanítványok odaadással kövessék az utunkat, inkább, mint szentként csodáljanak. Amúgy te mindig megadtad a tiszteletet, csak kendőzetlenül hozzáfűzted a véleményedet. – (Nevetés.) – Én pedig tiszteltelek ezért, mert segített abban, hogy megértselek. A tanítványok azt gondolják, hogy meg kell felelniük a guru valamely elvárásának, ezért nem őszinték a mesterükhöz. Megpróbálnak töké­letesebbnek látszani, mint amilyenek valójában. Te sosem törekedtél erre, mindig jelezted, hogy éppen hol tartasz. Ez az alapja a fejlődés­nek. Pontosan tisztában lenni azzal, ahol vagy, mert csak biztos ala­pokról lehet továbblépni. Én is mindig nyersen őszinte voltam hoz­zád. Ezzel együtt azt mondom, senkinek sem kívánok jobb tanít­ványt, bár téged egy guru sem bírt volna elviselni. – (Nevetés.)

R: Ismerem a stílusodat, úgy dicsérsz, hogy dorgálsz. Vissza­térve a témánkra, ki a szent? Kit lehet szentnek tartani?

G: Az emberek körében az okozza a zavart, hogy összekeverik a szentet és a szentéletű embert. Szentéletű az, aki mindenféle lemon­dásokat végez azért, hogy valamilyen szabályrendszer szerint halad­va, istennek tetsző életmódot folytasson. Itt a hangsúly a szabályok betartásán és a lemondásokon van. A szabályok egy vallási rendsze­ren belül tradicionálisan adottak. Ha valaki teljes odaadással elmerül a szabályok betartásában és vezekléseket végez, akkor szentéletű. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy megvalósította istent. A keresz­ténységben a szentté avatás intézményesített, hozzá csodákat kell tenni. A hinduizmusban, annyiban más a helyzet, hogy a szentté vá­lás nem intézményesített, ha elég sokan szentként kezdenek tisztelni valakit, vagy valamely szaktekintély kijelenti, akkor ez elfogadásra kerül, és elterjed. Ténylegesen akkor tekinthető valaki szentnek, ha isten valamely formáját megvalósította. Jelenleg sem minden szent­nek tekintett személy valósította meg istent, és nem minden istent megvalósított személyt tekintenek szentnek.

R: Mi a szentek szerepe, feladata?

G: Az emberek Istenhez vezetése. Ilyen értelemben mindegy, hogy szigorúan véve megfelel-e a definíciónak valaki, ha egyébként hisznek benne, akkor betölti a feladatát. Az emberek nem tudják megállapítani azt, hogy ki valósította meg istent, és ki nem, illetve milyen szintű ez a megvalósítás, ezért más kritériumok alapján dön­tenek. Ezek pedig a csodatételek. Az emberek úgy gondolják, hogy ha valaki halála után csodát tesz, akkor szent, lévén a legtöbb ember erre nem képes.

R: Te hogyan lettél szent?

G: Két összetevője van. Az egyik, hogy megvalósítottam az atmant. Ám ez Isten és köztem maradna, ha nem szereznek róla tudo­mást mások. Yoganandának köszönhetem elsődlegesen, aki nemzet­közi szaktekintéllyé vált, és kijelentette rólam a megvalósítottságo­mat. Ezen kívül megjelentem másoknak, mint ahogy neked is, akik emiatt hittek bennem.

R: Ahhoz, hogy valakit szentnek tartsanak, Földközeli síkon kell maradnia? Ha simán bemegy Istenbe, senki észre sem veszi?

G: Ha valaki képes simán bemenni Istenbe, akkor akadnia kell legalább egy tanítványnak, aki észreveszi – (nevetés). – Egyébként azért maradunk Földközeli síkon, mert ez a feladatunk, és ez hatással lesz az anyagi világra.

R: Térjünk vissza a csodákhoz. Már az is csoda az emberek számára, ha valaki a halálát követően meg tud jelenni?

G: A csodatételhez mindig két ember kell. A csodatévő és a csoda fogadó. Ezért követők nélkül senki sem lesz szent, mert nincs akire hatással legyen. Legalább egy évtizedig nem tudtad ki vagyok, pedig többször megjelentem. Természetesen engem nem az motivált, hogy szentnek tartsál, hanem a feladatomat végeztem. Sokan vannak olyan segítők, akiknek a nevét senki sem ismeri, soha nem lesznek az emberek által szentté avatva, csak csendben tevékenykednek. A leg­nagyobb szent sem tud csodát tenni, ha nincs olyan személy, aki éppen akkor kinyílna a csodára. Ezért a legtöbb csoda a gyógyulással kapcsolatos, mert ez az, ami dokumentálható, illetve a gyógyíthatat­lan betegek hajlamosak kinyílni a transzcendens felé, és velük lehet csodát tenni, ami által Isten mintegy kinyilvánítja magát. A szent, vagy szolgálattevő csak eszköz Isten kezében. Rajtad keresztül is tör­tént már csoda, csak senki sem dokumentálta, esetleg nem is tulajdo­nítottak benne szerepet neked. Az emberek kritikus helyzetben szentekhez is fordulhatnak, hogy segítséget kérjenek, és ha megtörté­nik, akkor ez egy dokumentált eset lehet. Sok esetben azonban az emberek nem konkrét személyhez fordulnak, mégis megérkezik a segítség, gyakran olyan szolgálattevőkön keresztül, akik ismeretle­nek maradnak.

R: Mit nevezhetünk csodának?

G: Csoda a valóságban nincs. Ami az emberek számára nem ma­gyarázható az anyagi világ törvényszerűségei alapján, azt csodának tekintik. Csoda akkor történhet, ha egy magasabb világ átnyúlik az anyagi világba, és mintegy felülírja az itt érvényes törvényeket. Ez azonban nem a törvények tényleges felülírása, hanem arról van szó, hogy az emberek csak részlegesen vagy egyáltalán nem ismerik a magasabb világok törvényeit. Ami számukra csoda, az nekünk ter­mészetes. Amikor Maturában találkoztál Krisnával csodaként élted meg?

R: Nem. Pedig még a gyógyulásom is bekövetkezett. Azért men­tem oda, hogy találkozzam Vele. Az lett volna a csoda, ha nem törté­nik meg, mert akkor megbuktam a hitemben.

G: Te tudtad, hogy csak Krisnától remélhetsz kegyelmet, mert előtte már mindenki elutasított, és tudtad, hogy meg fogod kapni. Nem volt benned kétség. Csoda az, amikor valaki éppen feladja a kétségeit, kinyílik egy esemény bekövetkezéséhez, és ez megváltoz­tatja az eddigi hozzáállását. A csodát a kétkedés, majd annak feladá­sa hozza létre, míg a csoda és a tudás kizárják egymást.

R: Sokan próbálják Istennel vagy a Transzcendenssel való kap­csolatukat csodával bizonyítani. Lehet-e, helyes-e ezt tenni?

G: Mint mindenben itt is a tiszta szándék a lényeg. Ha a szolgá­lattevő eszközként tekint saját magára, akkor mindig fogja tudni, hogy helyesen cselekszik-e, vagyis megteheti-e? Mi értelme lenne csodát tenni valakivel, aki úgysem hinné el? Jézus szerint, ez a gyöngyök disznók elé szórását jelentené. Adott valaki, hisz benned, éppen kinyílik a csodára, akkor megteheted. Manapság nehéz csodát tenni. Több a csodatévő, mint a csodafogadó! – (nevetés).

R: Az előző kérdésemben az is benne volt, hogy vannak ál cso­datévők. Hogyan lehet erre rájönni?

G: Azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne féljen a csodáktól, mert a csoda mindenkiben magában rejlik. Ha valaki hisz egy alkal­matlan személyben, a csoda akkor is megtörténhet vele, mert a cso­dát sosem a személy teszi, hanem a transzcendenshez való kapcsoló­dás hozza létre. Veled is megtörtént, hogy nem-megvalósított sze­mély átadott egy tanítást, ami neki nem működött ugyan, de nálad működésbe lépett.

R: Megtévesztő volt, mert úgy tűnt, hogy tőle kaptam a lehető­séget, és kitartottam mellette szinte a végsőkig, miközben istennel való saját kapcsolatomnak köszönhettem a kibontakozást. Sok mes­tertől kaptam úgy tanítást, hogy csak később jöttem rá, ők nem is voltak tisztában azzal, amit tanítanak. Ezért nem is tudhatták, hogy rám a tanításuk milyen hatást fejtett ki.

G: Ha ilyen kapcsolatod volt egy személlyel az részben karma. Megadtad neki a lehetőséget, hogy törlesszen. Másrészt sokan taníta­nak médiumként, és nem feltétlenül tudják, mit és miért mondanak éppen. Ha később valaki rákérdez az elhangzottakra, nem is emlékez­nek rá. Amit ezzel kapcsolatban még hangsúlyozni szeretnék, senki sem véletlenül kerül téves útra, csaló mesterekhez, hiteltelen papok­hoz, csodatévő ál-mágusokhoz. Ez beleilleszkedik a vállalt megta­pasztalásai sorába, hogy megtanuljon különbséget tenni. Ez a felnőtté válás útja. Ahogy át kell esni egy testi fejlődésen, úgy kell végbe­mennie egy pszichikai, szellemi, spirituális fejlődésnek. Isten senkit sem óv meg önmaga tévedéseitől. Amikor ránézel valakire, és látod, hogy megbízhatatlan, vállalhatatlan személyiség, akkor az önismeret. Az önismeret pedig abból fakad, hogy szembenéztél önmagadban azzal a személyiségvonással, döntöttél, és elvetetted. Nem fognak csalók bejönni az ajtódon, mert te nem vagy az, nincs, amit megmu­tassanak. Innentől kezdve nincs velük tovább dolgod.

R: Köszönöm, hogy vagy!

 

(Rhasoda Varga Margit, Világok találkozása, Kérdések és nem sztereotip válaszok, Meditációs beszélgetések Sri Yukteswar Girivel, 92 o.)
 

Vissza
Letölthető könyvek
GYIK
Mi történik a bűnösökkel a haláluk után?
Bár a kereszténységben megkülönböztetnek „büntető Istent”, ez az istenaspektus valójában a karma törvényt felügyeli és mozgatja. Isten közvetlenül nem büntet, hanem önbüntetés történik. Mikor az elhunyt kiszabadulva a fizikai testéből kauzális tudatosságból végignézi az életét, akkor megállapítja, hogy hol vétett ez Egység törvény ellen. Ekkor azonnal átélheti azt a fájdalmat, amit a másiknak okozott. Ha ez elegendőnek bizonyul, akkor egy felismerés követi, így ezzel a cselekedettel már nem kell a következő inkarnációban foglalkoznia. Ha a felismerés nem következik be, akkor a következő leszületés során az illető valamilyen formában viszonzást ad, ...
 
 
 
Az UKTM az Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom rövidítése.
Célunk olyan életfilozófia kialakítása és terjesztése, amely elősegíti az egyén társadalomba való beilleszkedését, külső és belső békét, harmóniát biztosít a számára és lehetővé teszi, hogy az egyén az adott társadalom és a környezetében élő emberek elhivatott segítőjévé váljon.
Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom„a Belső Isteni Mércét kövesse életed, ne a külső emberi tetszés legyen a mérleged.”
Rhasoda Varga Margit: Dimenziókapu, 22 atlantiszi beavatási út

"a bölcsnek nem kell tenni-venni, csak az emberekért lenni. Mindent az embereknek adni, s a többit az égre hagyni."
Lao-ce, Tao-Te-King (Rhasoda May fordításában)
Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Rhasoda Varga Margit