Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Cikkek
Jóslás
Szintek és törvényszerűségek Hihetünk-e a jóslatoknak?
0000-00-00
105

Újév környékén szaporodnak az újévi jóslatok. Mennyire tulaj­donítsunk ezeknek jelentőséget, milyen törvényszerűségek szerint működik, és működik-e egyáltalán a jövőbelátás? A továbbiakban a jóslatot adó személyeknek, és maguknak a jóslatoknak is öt szintjét különböztetem meg:

  1. A jövőbelátás képessége egy – a misztikus jóga gyakorlása során – megszerzett képesség (sziddhi). „A szamjáma állapotában a tudatosságot az elme három összetevőjére rögzítve a jógi elnyeri a múlt és a jövő ismeretét.” (Patanjali, 3.16.). A jósló személynek ehhez tudnia kell a szamjáma állapotának elérését, valamit ismernie kell az elme három összetevőjét, amire az összpontosítás történik (megj. az UKTM jógaiskolájában tanítom ezeket a fogalmakat). Ál­talában, aki ilyen képességek birtokában van, az nagyon ritkán jósol az emberek számára világi eseményekről, hiszen az ő számára azok­nak nincs számottevő jelentőségük. Ilyen képességek birtokában volt a kereszténységben Jézus, és tudjuk, hogy csak azért vetítette előre bizonyos események bekövetkezését, hogy az emberek hitét megerő­sítse Istenben.
  2. A jóslat, mint prófécia, magasabb dimenzióból, magas szinten álló szellemlényektől származik. A próféta többnyire egy mélyen hí­vő, kellőképpen megtisztult személy, aki mentes minden világi vágytól és szándéktól. Sokszor gyermekek vagy egyszerű, tanulatlan emberek lesznek kiválasztva erre a célra, ahogyan azt az Ószövetségi szentírásból is ismerhetjük. Mintegy száz évvel ezelőtt a fatimai jós­lat egy jó példa erre. A jelenés során Szűz Mária nyilvánult meg Fati­mában három gyermeknek, és megjövendölte az I. világháború köze­li végét, és a II. kezdetének körülményeit. A harmadik jóslatot sokáig nem hozta nyilvánosságra a katolikus egyház. A jövendölés úgy szólt, hogy egy magas rangú papi személy, talpig fehérben, lövés következtében a földre zuhan. Ezt a jóslatot a Vatikán a II. János-Pál pápa elleni (egyébként sikertelen) merénylet előrejelzéseként értel­mezte. Itt tennék egy lényeges megjegyzést, szerintem a harmadik fatimai jóslat még nem következett be.
  3. A jósló személy spontán vagy külső segédeszközök igénybe­vételével megváltozott tudatállapotba kerül, amelynek során betekin­tést nyer egy olyan információs mezőbe, ahol az egyidejűség áll fenn. A külső segédeszköz lehet tudatmódosító anyagok hatása (dro­gok), vagy különleges energiát kibocsájtó hely vagy készülék. Ilyen helyek szent helyek is lehetnek, amelyek időnként vagy folyama­tosan aktívak (pl. a delphoi jósda), ilyen készülék lehetett a frigyláda. Erre az esetre példa Nostradamus, aki az én tudásom szerint külső segédeszközként drogot használt. A drogot nem elfogyasztják ilyen­kor, hanem füstölőbe teszik, és a felszabaduló bódító hatású anyagok következtében előáll a megváltozott tudatállapot. Az egyidejűség azt jelenti, hogy a látomásban egyszerre zajlik a múlt, jelen és a jövő. Az illető ekkor a múlt karmáinak a jövőbe áthúzódó következményeit észleli erőteljesen szimbolikus formában. Ha személyre összpontosít, akkor a személlyel, de egy néppel, egy országgal, az emberiséggel kapcsolatos látomásai is lehetnek. Mivel a látomásban egyidejűség van jelen, ezért a jós nem tudja megkülönböztetni, hogy amit lát, az múlt vagy jövő, és ha jövő, akkor mennyire távoli. Nostradamusnak tehát nem kellett összekevernie a verseit, amelyeket a látomások hatása alatt írt, mert azok eleve így jelentek meg. Ugyanezt a techni­kát használták a sámánok, táltosok, sőt használják a mai napig az ősi kultúrákban. A látomás lényeges összetevője tehát az erős szimbo­lika, amely értelmezési problémákat vethet fel, ha nem elég konkrét; másrészt az a bizonytalansági faktor, hogy a jövő mindig csak való­színűségként jelenik meg. Ez azért van így, mert a jövő a múlt karmacsíráiból fakad, a karmán, mint visszahatáson pedig mindig lehet változtatni. Ha változik az emberek tudatossága, hozzáállása, akkor változni fog az esemény kimenetele. Minél közelebbi a láto­másban szereplő esemény, annál nagyobb a bekövetkezés valószí­nűsége, mert már kevés idő van a változtatásra.
  4. A jós az asztrális-mentális világ lényeivel áll kapcsolatban. Az asztrális-mentális világ nem egy homogén információs mező, hanem rétegekre, szintekre tagolódik. Az alacsonyabb síkjait pszichedelikus mezőnek is nevezik. Lényegében olyan lényekkel van tele, akik ela­kadtak ezen a szinten, és nem tudnak továbblépni magasabb dimen­ziók felé. Ezek a lények azért képesek jósolni az anyagi világ lényei­nek, mert szintén a karmacsírákból fakadó jövőt érzékelik egyfajta valószínűségként. Ennek a módszernek az alkalmazására jó példa Baba Vanga (a vak bolgár jósnő), aki természetesen öntudatlanul lépett kapcsolatba ezzel a forrással, és vajmi kevés fogalma volt arról, hogy az információk honnan származnak. A probléma az asztrális-mentális világból származó információkkal az, hogy ezen a síkon nem megtisztult lények élnek, vagyis a jóslat nem az isteni szándékot tartalmazza, hanem azoknak a lényeknek a szándékát, akik a jóslásban segédkeznek. A jóslatok attól függően válhatnak valóra, hogy a jóslatban érintettek a tudatosság milyen szintjén állnak. Miu­tán a tudatosság általánosságban nem jellemző a jelen kor emberére, ezért Baba Vangának van akkora találati aránya, ami már figyelemre adhat okot.
  5. Jóslás megváltozott tudatállapot nélkül, segédeszközzel (pl. kártya) vagy ráhangolódással. A jós az adott személy vagy csoport asztrális-mentális mezejére hangolódik rá. A kártya, a segédeszköz csak mankó, vagy a jóslatot megerősítő tényező. Mivel a kártyák jel­képei erősen szimbolikusak, könnyű beléjük látni a jós szavait. A jóslás azon alapszik, hogy minden ember a tudatalattijának tartalmát öntudatlanul kihelyezi az asztrális-mentális mezőbe. Amit tehát ő nem tud magáról, azt egy alkalmas személy, aki képes erre a síkra rá­hangolódni, érzékelni fogja, és információt adhat át neki a tudatalatti tartalomról. A tudatalattiban a karmacsírák vannak jelen, amelyek alapján az emberek öntudatlanul teremtgetik a jövőjüket. A jóslás olyan mértékben lesz találó, amilyen mértékben tiszta a jós, vagyis nem keveri bele a saját tudatalattijának tartalmát, valamint minél ön­tudatlanabb a jóslatot igénybe vevő személy, mivel nem lesz képes felülírni a jövő potenciális valószínűségeit.

 

(Rhasoda Varga Margit: Illúziók nélkül 176. o.)
 

Vissza
Letölthető könyvek
GYIK
Mik a kozmikus erők?
A tantrikus jóga filozófia szerint Isten aspektusainak női megfelelői. A női princípium képviseli az erőt, a férfi princípium az erő mozgatója. E kettő harmonikus együttműködése hozza mozgásba és tartja fenn a teremtett világokat. Ezen erők kibontakoztatása által a tanítvány szolgálatot vállalhat a teremtésben, miáltal jobban megismerheti ezeket a folyamatokat és szolgálata által fokozatosan fejlődve az Istentudatosság állapotába juthat el. ...
 
 
 
Az UKTM az Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom rövidítése.
Célunk olyan életfilozófia kialakítása és terjesztése, amely elősegíti az egyén társadalomba való beilleszkedését, külső és belső békét, harmóniát biztosít a számára és lehetővé teszi, hogy az egyén az adott társadalom és a környezetében élő emberek elhivatott segítőjévé váljon.
Univerzális Krisztustudatosság Mozgalom„a Belső Isteni Mércét kövesse életed, ne a külső emberi tetszés legyen a mérleged.”
Rhasoda Varga Margit: Dimenziókapu, 22 atlantiszi beavatási út

"a bölcsnek nem kell tenni-venni, csak az emberekért lenni. Mindent az embereknek adni, s a többit az égre hagyni."
Lao-ce, Tao-Te-King (Rhasoda May fordításában)
Elérhetőségek
+36 30 230 9895
rhmaya@gmail.com
Rhasoda Varga Margit